. ලංකාව වටේ යමු

Welcome to the sltraveler.com

Visit Our Youtube Channel and Subscribe

වත්තේගම හරහා හුන්නස් ඇල්ලට ගිය අපේ තුන්වන චාරිකාව
ඌව පළාතේ හයවන උසම කදු මුදුන වන නාරංගල තරණය කරමු
බඹරගල රජ මහා විහාරය හා පෙට්ටිගල දක්වා ගිය අපේ ගමන
හැමෝම යන හෝර්ටතැන්න ජාතික උද්‍යානය ගැන දැන ගනිමු
හුන්නස් ඇල්ල බලන්න ඇල්කඩුවට යමු
නාරම්පනාව හරහා කුකුල්ඔය දක්වා ගිය අපේ ගමන